‘Wat houdt supervisie in?’

In de bedrijfsgezondheidszorg verlenen naast bedrijfsartsen ook (basis)artsen zorg die behoort tot de taken van een bedrijfsarts. Een (basis)arts – zowel een arts in opleiding tot bedrijfsarts (AIOS) als een arts niet in opleiding tot bedrijfsarts (ANIOS) –  mag alle taken van de bedrijfsarts uitvoeren uitsluitend onder begeleiding en toezicht van een bedrijfsarts. Deze begeleiding en dit toezicht noemen we supervisie. Deze vorm van supervisie is een bijzondere vorm van taakdelegatie, die alleen van toepassing is op de AIOS bedrijfsgeneeskunde en de ANIOS die werkzaam is in de bedrijfsgezondheidszorg.

Conform het Kaderbesluit (13 maart 2019, artikel B1.2) staat de AIOS bedrijfsgeneeskunde gedurende de gehele praktijkopleiding onder supervisie van een praktijkopleider. Deze praktijkopleider kan de supervisie in de praktijk mede laten uitvoeren door een of meerdere andere bedrijfsarts(en). De praktijkopleider is daarbij eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de verleende zorg door de AIOS bedrijfsgeneeskunde.

Bij een ANIOS is de bedrijfsarts die optreedt als supervisor eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de verleende zorg.

Dat de eindverantwoordelijkheid bij anderen ligt, laat onverlet dat de A(N)IOS ook eigen verantwoordelijkheid heeft voor de geleverde zorg met de daarbij behorende consequenties (denk aan tuchtrechtelijke aansprakelijkheid).

Definities:

  • Supervisie: toezien en reflecteren op de uitvoering van de door de AIOS bedrijfsgeneeskunde of de ANIOS verrichte werkzaamheden binnen de bedrijfsgezondheidszorg.

  • Gesuperviseerde: de arts al dan niet in opleiding (AIOS bedrijfsgeneeskunde/ANIOS), die onder supervisie en begeleiding van een bedrijfsarts werkzaamheden verricht binnen de bedrijfsgezondheidszorg.

  • Supervisor van een AIOS bedrijfsgeneeskunde/ANIOS: de bedrijfsarts onder wiens toezicht en verantwoordelijkheid de AIOS bedrijfsgeneeskunde/ANIOS werkzaamheden verricht binnen de bedrijfsvoering.

  • Praktijkopleider: door de RGS erkende specialist onder wiens verantwoordelijkheid de praktijkopleiding van de AIOS bedrijfsgeneeskunde plaatsvindt.